Strana 1 z 1

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov

Napísané: 9. Februára 2019, 14:46
od používateľa cbartok
Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi obec, jeho orgány a právnické osoby v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vo svojej činnosti:
1. Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov)
2. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
5. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov,
6. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
7. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
8. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9. Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
10. Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
11. Zákon č. 253/1998 Z.z.o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov,
12. Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
13. Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
14. Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
15. Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,
16. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov,
17. Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
18. Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19. Zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
20. Zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
21. Zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov
22. Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov
23. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
24. Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov Obchodný zákonník
25. Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)
26. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
27. Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
28. Zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
29. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
30. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
31. Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
32. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
33. Zákon NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
34. Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
35. Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
36. Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
37. Zákon NS SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
38. Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon)
39. Zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
42. zák. NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
43. Zákon NR SR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
45. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
46. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
47. zákon SNR č. 171/2005 Z.z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
48. Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
49. Zákon NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
50. Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51. Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov
52. zákon SNR č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
53. Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
54. zák. č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
55. Zákon NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov
56. Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
57. Zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
58. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
59. zák. č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
60. Zákon NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
61. Zákon NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
62. Zákon SNR č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
63. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z., o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
64. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov
65. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
66. Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov
67. Zákon NRSR č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
68. Zákon NR SR č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
69. Zákon NR SR. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
70. Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách
71. Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci
72. Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
73. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
74. Zákon NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch
75. Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
76. Zákon NR SR č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
77. Zákon NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
78. Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
79. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov
80. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko
81. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
práci s bremenami
82. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
práci so zobrazovacími jednotkami
83. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej
službe a o ich zmenách a dopĺňaní
84. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny
85. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri povodňových plánov a
postup ich schvaľovania
86. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
87. Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o
zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o
podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
88. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
89. Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
90. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o
nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
91. Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
92. Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
93. Zákon č. 211/2000 o slobode informácií
94. Zákon č. 275/2006 o štandardoch ISVS
95. Výnos Ministerstva financií č.55/2014 o štandardoch ISVS
96. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
97. Zákon č. 305/2013 Z.z. v znp o e-Governmente,
98. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o e-Governmente
99. Zákon č. 215/2002 o elektronickom podpise
100. VYHLÁŠKA Ministerstva financií 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
101. Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky
ďalšie právne predpisy platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke
zákonov.

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke
zákonov SR.
Od 1. januára 2016 majú všetci občania zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov
publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe. Viac na
adrese: http://www.slov-lex.sk