Strana 1 z 1

ÚSTAVA SR (Zákon SNR č. 460/1992 Zb.)

Napísané: 9. Februára 2019, 14:42
od používateľa cbartok
Zákon SNR č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
z 1. septembra 1992

Aktuálne znenie:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/