Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 20.12.2016

Napísané: 11. Januára 2017, 13:51
od používateľa cbartok
Druh zasadnutia: mimoriadne
Dátum a čas konania: 20.12.2016, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mgr. Mária Chrapková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017.
5. Rôzne:
6. Diskusia.
7. Návrh na uznesenie.
8. Záver.
Zápisnica č.13.pdf
Zápisnica 13/2016
(61.69 KiB) 888 stiahnutí
Uznesenie č.13.pdf
Uznesenie 13/2016
(53.55 KiB) 887 stiahnutí