Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 18.10.2016

Napísané: 11. Januára 2017, 13:35
od používateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 18.10.2016, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.2.
5. Prerokovanie odčlenenia časti parcely CKN 337,338 a 339 (za bývalým Marákovým domom) za účelom následného predaja.
6. Rôzne:
- mesiac úcty k starším.
- hostina
- aktuálne informácie o euro-dotáciách
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver
Zápisnica č.11.pdf
Zápisnica 11/2016
(57.81 KiB) 630 stiahnutí
Uznesenie č.11.pdf
Uznesenie 11/2016
(58.18 KiB) 626 stiahnutí