Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 21.06.2016

Napísané: 11. Januára 2017, 13:09
od používateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 21.6.2016, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mgr. Mária Chrapková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie predaja časti pozemku parc. č. CKN 2 – pozemok pri bývalej hornej škole.
5. Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2015.
6. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením 2.
7. Prerokovanie 1. fázy prípravy územnoplánovacej dokumentácie.
8. Návrh poslankyne Mgr. Chrapkovej - Prerokovanie a vyjadrenie sa o rozšírení druhého stupňa 5. – 9. Ročníka základnej školy v Obci Dolné Plachtince.
9. Rôzne:
- divadelné dišputy 25.6.2016
10.Diskusia.
11.Návrh na uznesenie.
12.Záver.
Zápisnica č.6.pdf
Zápisnica 6/2016
(60.31 KiB) 635 stiahnutí
Uznesenie č.6.pdf
Uznesenie 6/2016
(57.52 KiB) 620 stiahnutí