Zasadnutie OZ 15.03.2016

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 15.03.2016

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 15.3.2016, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2016, ktoré sa navrhuje pre zreálnenie rozpočtu na základe zverejnených údajov normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úseku školstva, oznámených Okresným úradom Banská Bystrica, odborom školstva.
5. Prerokovanie návrhu VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce – preložený bod z minulého zasadnutia.
6. Schvaľovanie prenájmu priestorov v bývalej hornej škole – trieda od Búroskova na účel hodný osobitného zreteľa a to zriadenie športového centra – preložený bod z minulého zasadnutia.
7. Opätovné prerokovanie zámeru odpredať pozemok parc.č. CKN 299 na účel hodný osobitného zreteľa a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne užívaného obecného pozemku – preložený bod z minulého zasadnutia.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver
Zápisnica č.3.pdf
Zápisnica 3/2016
(64.29 KiB) 679 stiahnutí
Uznesenie č.3.pdf
Uznesenie 3/2016
(57.99 KiB) 682 stiahnutí