Zasadnutie OZ 16.02.2016

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 134
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 16.02.2016

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 16.2.2016, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mgr. Mária Chrapková
Klára Pechová
Milan Očko
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2015.
5. Správa o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov obce k 31.12.2015.
6. Prerokovanie návrhu VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce.
7. Schvaľovanie prenájmu priestorov v bývalej hornej škole – trieda od Búroskova na účel hodný osobitného zreteľa a to zriadenie športového centra.
8. Opätovné prerokovanie zámeru odpredať pozemok parc. č. CKN 170 (parcela zložená z EKN 241 a EKN 2029/2) priamym predajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
9. Opätovné prerokovanie zámeru odpredať pozemok parc.č. CKN 299 na účel hodný osobitného zreteľa a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne užívaného obecného pozemku.
10.Rôzne:
a) Informácie o podanej žiadosti o NFP v rámci opatrenia 7.2 Programu rozvoja vidieka na „úsek E“ stavby „Dolné Plachtince – Chodníky“.
b) Schvaľovanie kúpnej zmluvy na pozemok detského ihriska – kúpa od MV SR za cenu 760 € z účelovej dotácie od MF SR získanej vlani.
c) Návrh p. poslankyne Mgr. Chrapkovej aby sa v zápisnici uvádzal rozpis jednotlivých poslancov pri hlasovaní
d) Návrh p. poslanca Šimúna – „Všetky cenové ponuky, ktoré sa budú vykonávať na základe akejkoľvek verejnej súťaže bude priamo
vyhodnocovať obecné zastupiteľstvo, ktoré zároveň aj rozhodne o víťazovi súťaže. Samostatné rozhodovanie a disponovanie finančnej hotovosti starostu obce (do výšky hodnoty 600,- EUR)“
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver
Zápisnica č.2.pdf
Zápisnica 2/2016
(69.55 KiB) 625 stiahnutí
Uznesenie č.2.pdf
Uznesenie 2/2016
(58.72 KiB) 632 stiahnutí