Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 21.12.2017

Napísané: 18. Decembra 2017, 23:58
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 14.12.2017, 18:00
Skutočný dátum a čas konania: 21.12.2017 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Prerokovanie návrhu prílohy č. 1 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Dolné Plachtince.
 5. Prerokovanie prijatia kontokorentného úveru od VÚB a.s. na rok 2018.
 6. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 4/2017 ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2017.
 7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
 8. Žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. CKN 51 za účelom zriadenia žumpy pre rodinný dom č. 159.
 9. Rôzne.
  - plán zasadnutí na rok 2018.
  - pripomienkovanie tetu zadania územného plánu do 28.12.2017.
 10. Diskusia.
  - diskusia k téme "príspevok obce Dolné Plachtince pri narodení dieťaťa našim občanom", navrhnutá poslancom p. Kuvikom http://dolneplachtince.sk/zastupitelstvo/viewtopic.php?f=7&t=34.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

pozvánka na zasadnutie 21.12.2017.pdf
(306.79 KiB) 322 stiahnutí

Pripomienkovanie zadania ÚPN

Napísané: 20. Decembra 2017, 14:06
od užívateľa cbartok

Dokumenty k zasadnutiu OZ 21.12.2017

Napísané: 8. Januára 2018, 19:39
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.11.pdf
zápisnica 11/2017
(391.34 KiB) 326 stiahnutí

Uznesenie č.11.pdf
uznesenie 11/2017
(352.02 KiB) 324 stiahnutí