Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 12.10.2017

Napísané: 10. Októbra 2017, 16:51
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 12.10.2017, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Žiadosť o odpredaj časti pozemku EKN 2029/2 o výmere cca 600 m2 pozdĺž CKN 168,169 – hraničiaceho s pozemkom p. Federla.
  5. Žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. CKN 531/5, vzišlej z časti EKN 2029/2 , v zmysle GP č. 36046728-116/2017 za účelom usporiadania majetkoprávnych vzťahov.
  6. Rôzne.
  7. Diskusia.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

pozvánka na zasadnutie 12.10.2017.pdf
pozvánka na zasadnutie
(282.52 KiB) 235 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu 12.10.2017

Napísané: 11. Októbra 2017, 19:28
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.9 .pdf
Zápisnica č. 9/2017
(441.66 KiB) 247 stiahnutí

Uznesenie č.9.pdf
Uznesenie č. 9/2017
(349.34 KiB) 244 stiahnutí

Zámer predaja pozemku 531/5

Napísané: 11. Októbra 2017, 19:50
od užívateľa cbartok
Obec Dolné Plachtince so sídlom Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach č. 9/2017 zo dňa 12.10.2017 zverejňuje
zamer predat pozemok 531-5.pdf
(410.79 KiB) 224 stiahnutí