Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 20.07.2017

Napísané: 17. Júla 2017, 17:54
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: mimoriadne
Plánovaný dátum a čas konania: 20.07.2017, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Prerokovanie zapojenia sa obce do výzvy na obstaranie záhradných kompostérov v rámci projektu: "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutého pri údržbe zelene v domácnostiach".
 5. Schválenie 5% spolufinancovania pre projekt "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutého pri údržbe zelene v domácnostiach".
 6. Výsledok verejného obstarávania "Spracovanie územného plánu obce Dolné Plachtince“ – prerokovanie zmluvy s úspešným uchádzačom.
 7. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 2/2017, ktorým sa upravuje rozpočet Obce Dolné Plachtince na rok 2017.
 8. Rôzne:
  - podujatia cez prázdniny
 9. Diskusia.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

RO 2.pdf
rozpočtové opatrenie č. 2/2017 -návrh
(443.66 KiB) 140 stiahnutí

23.Vyzva_na_predkladanie_ZoNFP.pdf
k bodu 4 a 5
(343.54 KiB) 140 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 20.07.2017

Napísané: 20. Júla 2017, 17:44
od užívateľa cbartok
Výročná správa 2016.pdf
(1.4 MiB) 147 stiahnutí

sprava auditora 2016.pdf
(197.28 KiB) 152 stiahnutí

plan kontrolnej cinnosti 22017.pdf
(34.86 KiB) 151 stiahnutí


Zápisnica č.7.pdf
zápisnica 7/2017
(457.41 KiB) 142 stiahnutí

Uznesenie č.7.pdf
uznesenie 7/2017
(352.02 KiB) 139 stiahnutí