Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 09.03.2017

Napísané: 6. Marca 2017, 20:03
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 9.3.2017, 18:00
Skutočný dátum a čas konania: 23.3.2017, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Prerokovanie predaja pozemku parc.č. CKN 337/2, 338/2 a 339/2 (za bývalým Marákovým domom) v celkovej výmere 1313 m2 na základe žiadosti p. Bolgára.
 5. Prerokovanie znenia VZN prevádzkového poriadku cintorína.
 6. Prerokovanie mandátnej zmluvy Ing. Kukučkovej na zabezpečenie činností odborne spôsobilej osoby pre vypracovanie zadania územného plánu.
 7. Prerokovanie žiadosti p. Drienovskej o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 502 – záhradky v blízkosti mlynského jarku, oproti rodinnému domu vo vlastníctve p. Drienovskej.
 8. Prerokovanie žiadosti p. Miroslava Federla, p. Jozefa Šoltésa a Mgr. Zlatice Belinovej o odpredaj časti parcely č. 2018/2, 241 a 2024 v majetku obce (LV 338) ako pozemku v bezprostrednej blízkosti pozemkov, ktoré vlastní p. Federl; a následne žiadosti p. Chrapku o súhlas s vydržaním predmetných pozemkov – preložené z minulého zasadnutia.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

pozvánka na zasadnutie 09.03.2017.pdf
pozvánka
(285.65 KiB) 137 stiahnutí

prev poriadok cintorína material.pdf
k bodu 5
(260.35 KiB) 144 stiahnutí

Mandátna_UPN Dolné Plachtince.pdf
k bodu 6
(371.98 KiB) 148 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 09.03.2017

Napísané: 23. Marca 2017, 23:22
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.3.doc
Zápisnica č. 3/2017
(153.5 KiB) 143 stiahnutí

Uznesenie č.3.doc
Uznesenie č. 3/2017
(40.5 KiB) 143 stiahnutí

SKM_C224e17040716050.pdf
Stanovisko advokáta k bodu 8
(744.47 KiB) 142 stiahnutí

SKM_C224e17040716060.pdf
Žiadosť + mapka k bodu 7
(425.5 KiB) 145 stiahnutí

Zámer predaja majetku priamym predajom

Napísané: 24. Marca 2017, 09:11
od užívateľa cbartok
V súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Dolné Plachtince zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.
zamer predat pozemok CKN 502.pdf
(403.44 KiB) 134 stiahnutí