Zasadnutie OZ 09.03.2017

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 09.03.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 9.3.2017, 18:00
Skutočný dátum a čas konania: 23.3.2017, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
 1. Zahájenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Prerokovanie predaja pozemku parc.č. CKN 337/2, 338/2 a 339/2 (za bývalým Marákovým domom) v celkovej výmere 1313 m2 na základe žiadosti p. Bolgára.
 5. Prerokovanie znenia VZN prevádzkového poriadku cintorína.
 6. Prerokovanie mandátnej zmluvy Ing. Kukučkovej na zabezpečenie činností odborne spôsobilej osoby pre vypracovanie zadania územného plánu.
 7. Prerokovanie žiadosti p. Drienovskej o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 502 – záhradky v blízkosti mlynského jarku, oproti rodinnému domu vo vlastníctve p. Drienovskej.
 8. Prerokovanie žiadosti p. Miroslava Federla, p. Jozefa Šoltésa a Mgr. Zlatice Belinovej o odpredaj časti parcely č. 2018/2, 241 a 2024 v majetku obce (LV 338) ako pozemku v bezprostrednej blízkosti pozemkov, ktoré vlastní p. Federl; a následne žiadosti p. Chrapku o súhlas s vydržaním predmetných pozemkov – preložené z minulého zasadnutia.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.
pozvánka na zasadnutie 09.03.2017.pdf
pozvánka
(285.65 KiB) 496 stiahnutí
prev poriadok cintorína material.pdf
k bodu 5
(260.35 KiB) 506 stiahnutí
Mandátna_UPN Dolné Plachtince.pdf
k bodu 6
(371.98 KiB) 513 stiahnutí
Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Dokumenty k zasadnutiu OZ 09.03.2017

Príspevok od používateľa cbartok »

Zápisnica č.3.doc
Zápisnica č. 3/2017
(153.5 KiB) 525 stiahnutí
Uznesenie č.3.doc
Uznesenie č. 3/2017
(40.5 KiB) 534 stiahnutí
SKM_C224e17040716050.pdf
Stanovisko advokáta k bodu 8
(744.47 KiB) 529 stiahnutí
SKM_C224e17040716060.pdf
Žiadosť + mapka k bodu 7
(425.5 KiB) 525 stiahnutí
Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zámer predaja majetku priamym predajom

Príspevok od používateľa cbartok »

V súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Dolné Plachtince zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.
zamer predat pozemok CKN 502.pdf
(403.44 KiB) 505 stiahnutí
Zamknuté