Zasadnutie OZ 20.04.2016

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 20.04.2016

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 20.4.2016, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie predaja pozemku parc.č. CKN 299 na účel hodný osobitného zreteľa a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne užívaného obecného pozemku.
5. Prerokovanie zámeru predaja pozemkov parc.č. CKN 170/1 a CKN 170/2, a spôsobu ich predaja.
6. Prerokovanie zámeru predaja/zriadenia ťarchy - práva vstupu na pozemok parc.č. CKN 2 – pozemok pri bývalej hornej škole.
7. Prerokovanie zmluvy o podmienkach prevádzkovania triedeného zberu odpadov s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. Bratislava.
8. Prerokovanie 1. fázy prípravy územnoplánovacej dokumentácie.
9. Nadchádzajúce kultúrno-spoločenské akcie.
10.Rôzne.
11.Diskusia.
12.Návrh na uznesenie.
13.Záver
Zápisnica č.4.pdf
Zápisnica 4/2016
(63.46 KiB) 664 stiahnutí
Uznesenie č.4.pdf
Uznesenie 4/2016
(57.57 KiB) 645 stiahnutí