Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 14.03.2018

Napísané: 12. Marca 2018, 17:42
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 14.03.2018, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prenájom priestorov v nevyužívanej časti ZŠ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je „využitie nevyužívaných priestorov ZŠ“.
  5. Prerokovanie predaja parcely CKN 51/2 v k.ú. Dolné Plachtince, odčlenenej z pôvodnej parcely CKN 51, v zmysle GP č. 47582839-13/2018 za cenu určenú znaleckým posudkom podľa §9a ods. 8, písm b) zákona 138/1991 Zb. ako priľahlého pozemku k parcele CKN 52 zastavanej stavbou súp.č. 159.
  6. Predelenie bytu A1.
  7. Rôzne.
  8. Diskusia.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.

pozvánka na zasadnutie 14.03.2018.pdf
(284.38 KiB) 238 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 14.03.2018

Napísané: 16. Apríla 2018, 16:38
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.4.pdf
(518.19 KiB) 214 stiahnutí

Uznesenie č.4.pdf
(358.04 KiB) 212 stiahnutí