Orgány obce sú podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

Starosta:

 

Obecný úrad - výkonný orgán starostu a obecného zastupiteľstva: